Skip Navigation Links

Privacyverklaring


PRIVACY

  1. De koper wordt geacht kennis te hebben genomen van onze privacy verklaring en in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn persoonsgegevens.
  2. De koper wordt geacht er van op de hoogte te zijn dat wij de persoonsgegevens van kopers verwerken, met inbegrip van gegevens over de activiteiten van de koper op onze website zoals bezochte pagina’s, de tijd waarop op verschillende onderdelen van de website werd doorgebracht, het internetadres van de website waar de koper vandaan komt en producten of diensten die de koper heeft besteld. Wij halen deze gegevens op bij een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, alsmede voor het nemen van maatregelen om dienstverlening aan de kopers te verbeteren dan wel kopers nadere informatie of aanbiedingen te verstrekken.
  3. Een koper is gerechtigd de gegevens  die wij over hem hebben verzameld desgewenst in te zien en te corrigeren. De koper heeft het recht ons te verzoeken de daarvoor in aanmerking komende gegevens van de koper te verwijderen of af te schermen. Wij zullen op dit verzoek binnen 4 weken na afweging van het betrokken belang van ons en het privacybelang van de koper. In geval van een besluit tot afscherming of verwijdering zullen wij de koper informeren in hoeverre we daardoor het gebruik dat de koper van producten of diensten maakt kan worden beperkt of verhinderd.

Privacy Statement Dozon App